Francisks. Lūgšanu Spēks

4.0 звезд, основано на 37 отзывах

RUR 268.07

В наличии

FRANCISKS

L g anu sp ks ir st sts par l npr t gu cilv ku, kur k uvis par vienu no ietekm g kajiem un varen kajiem cilv kiem pasaul

Nenogursto i c n damies pret nabadz bu un marginaliz ciju, vi ir k cer bu zvaigzne daudziem tr c gajiem un citiem dz ves pab rniem.

Vai is beidzot b s kato u pavasaris, kas iest jies p c rk rt gi ilg s ziemas P vests Francisks ir ask tisks un vienk r s, ieguvis labu teolo isko izgl t bu

Новые продукты